prawo-rodzinne

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Sprawy małżenskie

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy z zakresu zarządu majątkiem wspólnym (pozbawienie zarządu majątkiem wspólnym, zezwolenie na dokonanie czynności zarządu majątkiem wspólnym bez wymaganej zgody drugiego małżonka)
 • sprawy o alimenty na rzecz drugiego małżonka
 • sprawy o dostarczanie środków utrzymania z tytułu obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • sprawy o nakazanie wypłaty wynagrodzenia lub innych dochodów do rąk drugiego małżonka

Sprawy o wzajemne rozliczenia między konkubentami

Obowiązujące przepisy nie regulują wprost rozliczeń między osobami pozostającymi w niesformalizowanych związkach partnerskich. Osoby takie mogą jednak dochodzić zwrotu poczynionych świadczeń na podstawie zasad ogólnych (w szczególności przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu oraz przepisów o współwłasności).

Sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi

 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu, w szczególności po orzeczeniu rozwodu lub separacji;
 • określenie sposoby utrzymywania kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (w tym o zezwolenie na odrzucenie spadku)
 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • sprawy o alimenty na rzecz dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać