prawo-cywilne

PRAWO CYWILNE

  • sprawy o zapłatę
  • sprawy o odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę z tytułu czynów niedozwolonych
  • sprawy o inne roszczenia wynikające z umów (wykonanie umowy, stwierdzenie nieważności umowy lub unieważnienie umowy)
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać