prawo-pracy

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • roszczenie o nawiązanie umowy o pracę
 • sprawy o zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu mobbingu
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia (w tym za godziny nadliczbowe),
 • sprawy o zapłatę innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (z tytułu podróży służbowej, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, odprawy rentowej lub emerytalnej, nagrody jubileuszowej, odprawy pośmiertnej),
 • sprawy o roszczenia z tytułu zakazu konkurencji
 • sprawy o uchylenie kary porządkowej
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać